Leśniak Kazimierz

społecznik, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 29 marca 1931 roku w Czechowicach w rodzinie rzemieślniczej Franciszka i Marianny z domu Marczyńska. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej IV w Czechowicach. W latach powojennych ukończył Technikum Hutnicze w Czechowicach - Dziedzicach. Posiadał duże zdolności plastyczne, które rozwijał kształcąc się w Szkole Plastycznej w Bielsku - Białej. Po skończeniu nauki przez wiele lat pracował w Walcowni Metali „Dziedzice”. W latach 90-tych XX wieku po zmianach ustrojowych w kraju, prowadził własną działalność gospodarczą. Obok talentu plastycznego posiadał duże zdolności organizatorskie, które wykorzystywał w swej społecznej działalności na rzecz miasta. Był członkiem Koła Miłośników Czechowic - Dziedzic, w którym aktywnie działał. W latach 1976-1977 wraz ze Stanisławem Niemczykiem zorganizował w Domu Kultury Walcowni „Dziedzice” oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach kilka wystaw. Zaprezentowano na nich eksponaty zbierane od lat, a świadczące o bogatej, wielowiekowej przeszłości miejscowości tworzących miasto Czechowice - Dziedzice. To on był głównym inspiratorem zorganizowania wśród młodzieży szkolnej konkursu na herb miasta. Z zebranych licznych prac (ponad 150) zorganizował w Domu Kultury Walcowni „Dziedzice” pokonkursową wystawę. Jako zaangażowany społecznik, aktywnie uczestniczył w wielu przedsięwzięciach. Pracował w komitecie budowy: parku miejskiego, nowego gmachu liceum ogólnokształcącego, gmachu zespołu szkół technicznych. Będąc radnym Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku - Białej przewodniczył w niej komisji kultury. Był współinicjatorem i organizatorem „Dni Kultury Beskidzkiej” w Szczyrku. Do końca życia oddawał się swej społecznikowskiej pasji. Zmarł 27 maja 2007 roku. Został pochowany na cmentarzu w Dziedzicach.