Czechowicka Noc Kultury

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic wraz z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury oraz Izbą Regionalną serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice na IV Czechowicką Noc Kultury, w tym roku organizowaną pod hasłem „3L”. Kontynuując tradycję, przedstawimy kolejne ciekawe i interesujące miejsca w naszym mieście, nie zawsze dostępne. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Tegoroczny program będzie obejmował 3 główne punkty, stąd „3L”:

I Lesisko – Biblioteczne Rekonstrukcje, godz. 18:00 - 19:30
(siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Plac Jana Pawła II)
- starcie z maszyną do pisania, legendami i pocztówkami
- quiz wiedzy o historii miasta
- prezentacja wyjątkowego  filmu
- fotobudka
- plener malarski ze słodką niespodzianką
- grupa rekonstrukcyjna (możliwość zapoznania się „na żywo” z wyposażeniem, uzbrojeniem i umundurowaniem amerykańskim z okresu II Wojny Światowej; pokaz oryginalnych pojazdów wojskowych m.in. Dodge Wc52; okazja do wykonania zdjęć w towarzystwie żołnierzy-rekonstruktorów oraz prawdziwa, pyszna grochówka wojskowa z kuchni polowej).

II Lokomotywowania – Kultura Napędzana Parą, godz. 19:15 - 20:00
(teren spółki PKP Cargo)
- zwiedzanie z przewodnikami terenu niedostępnej na co dzień Lokomotywowni, którzy opowiedzą wiele ciekawych historii związanych z tym miejscem wraz z możliwością oglądnięcia intersujących eksponatów.
Uczestnicy zostaną przetransportowani na teren Lokomotywowni autobusem Ikarus udostępnionym przez spółkę PKM z Czechowic-Dziedzic. Ostatnia grupa zwiedzających przemaszeruje w zwartym szeregu do kolejnego miejsca wydarzenia ochraniana przez Grupę Strzelecką.

III Lasek – Stare Kino w Parku Miejskim z Movimento, godz. 20:00 - 22:30
(teren Parku Miejskiego tzw. Lasku)
- Tomasz Roth „Bajki dla Dorosłych”
- występ grupy tanecznej „Saida Dance”
- występ Teatru Muzycznego „Movimento” – „W Starym Kinie”
- prezentacja starych filmów na ekranie umieszczonym na budynku w Lasku.

W tym samym czasie w Parku Miejskim, zwanym Laskiem, na terenie starych kortów tenisowych odbędzie się prezentacja zdalnie sterowanych samochodzików przygotowana przez RCArt przy współpracy z Automobilklubem Śląskim, natomiast wzdłuż placu zabaw będą przygotowane interesujące stoiska: ZSTiL z pysznymi ciastami i ciasteczkami, kawą i herbatą; stoisko Pań „Frywolitek” z wystawionymi pracami naszych artystek, tutaj też będzie można spróbować „artystycznych” kanapeczek oraz stoisko z pracami naszych Artystów regionalnych: państwa Rozalii i Józefa Szypułów z Ich jedynymi i wyjątkowymi pracami.

24 maja 2019r. Odbędzie się gra miejska w ramach organizowanej 4 Czechowickiej Nocy Kultury Uczestnicy staną w szranki, by ubiegać się o prestiżową pracę u Hrabiego Franciszka Karola Kotulińskiego.  Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia poszukuje sekretarza/bakałarzówny.
Kandydaci i kandydatki proszeni są o stawienie się w trzech miejscach, by sprawdzić swoją wiedzę, odwagę  i pomysłowość. Należy odszukać trzy miejsca związane z grą, gdzie oczekują na Państwa  harcerze z  czechowickiego Hufca, którzy współrealizatorzy gry.
Między 18 a 19.30 należy stawić się w pierwszym punkcie -  wystawa przy bibliotece na Lesisku, czyli na rekonstrukcjach bibliotecznych. Uczestnicy gry otrzymają tam kartę startową, na której będą zbierać pieczątki. Po zwiedzeniu stoisk przygotowanych przez Miejską  Bibliotekę Publiczną będą mieli okazję zdobyć pierwszą pieczątkę.
W drugim punkcie czyli Lokomotywowni, pieczątkę można uzyskać uczestnicząc w zwiedzaniu. Jest to możliwe zorganizowaną grupą pomiędzy 19:15 a 20:15.
Trzecią pieczątkę będzie można otrzymać na ostatnim przystanku 4 Czechowickiej Nocy Kultury, czyli w Lasku pomiedzy 20:30 a 21:30. Stanowisko zostanie umiejscowione w okolicach sceny.
Jest to zadanie najtrudniejsze ,bo wymaga poczucia humoru i dystansu do własnej osoby Zadanie.  będzie polegało na użyciu rekwizytów stosownych dla czasów już zamierzchłych i „zapozować” do zdjęcia w specjalnie przygotowanej  ramie.
Nagrodą dla uczestników zabawy będą gadżety możliwe do otrzymania w Lasku po okazaniu kompletu trzech pieczątek na stanowisku przygotowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic.
Osoby, które zgłoszą się z kompletem pieczątek jako 60 i 120 osoba  otrzymają dodatkowo specjalne  nagrody ufundowane przez: SKOK Szopienice, oddział Czechowice-Dziedzice, mający placówki  przy ul. Traugutta 1, ul. Sobieskiego 10 oraz ul. Sobieskiego 38.
Zapraszamy małych i dużych do udziału w rekrutacji do pracy u Pana Hrabiego. Niech zwycięży najlepszy.
Organizatorzy 4 Czechowickiej Nocy Kultury

REGULAMIN 4 Czechowickiej Nocy Kultury „3L”

    I. Organizator:
    1. Organizatorami 4 Czechowickiej Nocy Kultury „3L”, zwanej dalej imprezą są Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gmina Czechowice-Dziedzice, zwani dalej Organizatorami.
    II. Miejsce  i termin imprezy:
    1. Miejscem imprezy jest teren: teren Lokomotywowni, Plac Jana Pawła II „Lesisko” oraz Park Miejski zwany „Laskiem” w Czechowicach-Dziedzicach.
    2. Termin: 24 maja 2019 roku w godzinach od 18:00 do 22:30.
    III. Podstawowe informacje:
    1. Impreza ma charakter otwarty, jest nieodpłatna i ogólnodostępna.
    2. Jednym z elementów składowych imprezy jest gra miejska.
    3. Każdy uczestnik winien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego zapisy, co jest warunkiem uczestnictwa w imprezie.
    4. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, natomiast uczestnik niepełnoletni winien pozostać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.  
    5. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie imprezy.
    6. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatorów imprezy.
    7. Na teren imprezy nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników.  
    8. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.
    9. Organizatorzy lub uprawnione osoby zachowują prawo do wyproszenia nagannie zachowujących się osób z terenu imprezy.
    10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
    11. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem uczestników w imprezie.
    12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się w razie zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć.
    13. Wszystkie sporne kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
    14. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów oraz bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie przed wejściami na teren imprezy.  
Organizatorzy  4 Czechowickiej Nocy Kultury „3L”