Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r w Izbie Regionalnej, Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42. Początek zebrania – przy kworum – o godz. 16:30, przy braku kworum o godz. 16:45.
Porządek Walnego Zebrania
    1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
    3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za kadencję marzec 2018 – styczeń 2019 – Przewodniczący J.Cwetler.
    4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – A.Wlazło. Przyjęcie sprawozdania finansowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.
    6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
    7. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Walne Zebranie nowego Statutu – Przewodniczący J.Cwetler.
    8. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023.
    9. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa, wybór przewodniczącego, zastępców, skarbnika, sekretarza.
    10. Propozycje działań Towarzystwa Przyjaciół na lata 2019-2023.
    11. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2019.
    12. Wolne wnioski.
    13. Zakończenie.