Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018r w Izbie Regionalnej, Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42. Początek zebrania – przy kworum – o godz. 16:30, przy braku kworum o godz. 16:45.

Porządek Walnego Zebrania
    1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
    3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za kadencję kwiecień 2016 - luty 2018 – Przewodniczący J.Cwetler.
    4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – A.Wlazło. Przyjęcie sprawozdania finansowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.
    6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
    7. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020.
    8. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa.
    9. Propozycje działań Towarzystwa Przyjaciół na lata 2018-2020.
    10. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2018.
    11. Wolne wnioski.
    12. Zakończenie.