• Informacje
  • Regionaliści

Bartoszek Józef

działacz polityczny, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 14 lutego 1921 roku w Czechowicach. Ojciec Franciszek z zawodu kowal i matka Anna z domu Siuda wychowali trójkę dzieci. Ukończył Szkołę Powszechną nr IV w Czechowicach i w 1937 roku rozpoczął naukę zawodu ślusarza w Fabryce Georg Schwabe w Bielsku. W 1939 roku ukończył Szkołę Dokształcającą Zawodowo w Bielsku. Od młodości związany był z ruchem robotniczym. Od 1932 roku do 1939 roku był członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Siła” w Czechowicach. 

Czytaj dalej

Berger Jan

działacz ruchu regionalnego, urzędnik samorządowy. Urodził się 14 listopada 1945 roku w Czechowicach - Dziedzicach w rodzinie Rudolfa i Anny z domu Kominek. W latach 1952-1959 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym w Bielsku - Białej, które ukończył w 1964 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego „POLAM KONTAKT” w Czechowicach - Dziedzicach.

Czytaj dalej

Chrobak Bolesław

działacz ruchu regionalnego. Urodził się 31 października 1921 roku w Czechowicach. Jego ojciec Andrzej był kolejarzem, matka Maria zajmowała się domem i wychowywaniem dzidivci. Ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną w Ligocie i rozpoczął naukę zawodu stolarza w prywatnym zakładzie pana Herczka i pana Razowskiego.

Czytaj dalej

Jurczyk Emil

nauczyciel, społecznik, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 5 maja 1901 roku w Zabrzegu w rodzinie chłopskiej. Jego ojcem był Jan Jurczyk, a matką Tekla z Mynarskiech. Ukończył Szkołę Ludową w Zabrzegu i Szkołę Wydziałową w Czechowicach. Od dzieciństwa zdradzał wielki talent muzyczny grając na harmonii i skrzypcach.

Czytaj dalej

Kieloch Emil

nauczyciel, działacz społeczny, badacz przeszłości Czechowic - Dziedzic. Urodził się 5 stycznia 1898 roku w Dziedzicach. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego ojcem był Paweł Kieloch, a matką Maria z Wrzołów.

Czytaj dalej

Kominek Alojzy

nauczyciel, działacz spółdzielczy, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 24 czerwca 1919 roku w Czechowicach i tam ukończył Szkołę Powszechną nr 1. W czasie wojny (1939-1945) pracował na kolei w Czechowicach - Dziedzicach. Był absolwentem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Białej Krakowskiej. Po wyzwoleniu, 29 marca 1945 roku rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach jako nauczyciel matematyki.

Czytaj dalej

Kominek Franciszek

działacz społeczny, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 19 lipca 1948 roku w Czechowicach- Dziedzicach w rodzinie Rudolfa i Heleny z domu Iskrzycka. Rodzice utrzymywali się z pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Naukę kontynuował w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym im. Pawła Findera w Bielsku - Białej, gdzie w 1968 roku zdał maturę, uzyskując tytuł technika - mechanika. W tym też roku podjął pracę w Fabryce Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt” w Czechowicach - Dziedzicach.

Czytaj dalej

Kopeć Eugeniusz

historyk, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 30 grudnia 1933 roku w Czechowicach w rodzinie robotniczej Adolfa i Ernestyny z domu Morończyk. Podczas okupacji hitlerowskiej uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej (1942-1944), ucząc się jednocześnie prywatnie w języku polskim. W latach 1945- 1949 uczył się w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach - Dziedzicach, gdzie w 1953 roku złożył egzamin dojrzałości. Następnie podjął studia na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1957 roku.

Czytaj dalej

Koutny Wiesław

nauczyciel, pracownik administracji samorządowej, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 4 grudnia 1927 roku w Żywcu w rodzinie Aleksandra i Heleny z domu Lizak. Ojciec w czasie I wojny światowej służył w II Brygadzie Legionów Józefa Piłsudskiego i przeszedł z nią cały szlak bojowy. 11 maja 1918 roku po bitwie pod Kaniowem, dostał się do niewoli niemieckiej skąd zbiegł. Po zakończeniu wojny ojciec podjął pracę na kolei jako maszynista. W lutym 1928 roku cała rodzina przenosi się do Czechowic, a następnie zamieszkuje w Dziedzicach.

Czytaj dalej

Leśniak Kazimierz

społecznik, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 29 marca 1931 roku w Czechowicach w rodzinie rzemieślniczej Franciszka i Marianny z domu Marczyńska. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej IV w Czechowicach. W latach powojennych ukończył Technikum Hutnicze w Czechowicach - Dziedzicach. Posiadał duże zdolności plastyczne, które rozwijał kształcąc się w Szkole Plastycznej w Bielsku - Białej.

Czytaj dalej

Maresz Bronisława

nauczycielka, działaczka ruchu regionalnego. Urodziła się 27 września 1928 roku w Ligocie. Ojciec Jan Soszka pracował w swoim niewielkim gospodarstwie rolnym, zajmował się też dorywczo murarką. Matka Hermina z domu Ryszka wspomagała męża w pracy w gospodarstwie i zajmowała się wychowywaniem pięcioro dzieci. Naukę rozpoczęła jeszcze przed wybuchem wojny w Szkole Powszechnej w Ligocie (obecnie SP 2 Ligota - Miliardowice).

Czytaj dalej

Moś Antoni

regionalista organizator Izby Regionalnej i jej pierwszy kustosz. Urodził się 31 marca 1920 roku w Czechowicach w wielodzietnej rodzinie. Matka Marianna z domu Borgieł zmarła gdy miał 10 lat. Ojciec Jan – robotnik rolny, człowiek dobry, pogodny i bogobojny, potrafł nie tylko otoczyć dzieci troskliwą opieką, ale stworzyć w domu serdeczną, miłą atmosferę rodzinną.

Czytaj dalej

Niemczyk Stanisław

nauczyciel, społecznik, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 21 września 1914 roku w Dziedzicach (Ochodza). Ojciec był kolejarzem, matka prowadziła gospodarstwo i wychowywała sześcioro dzieci. Wszystkie dzieci ukończyły szkoły średnie, co w tamtych czasach, w rodzinach robotniczo – chłopskich należało do rzadkości. W 1935 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie, ale nie od razu podjął pracę zawodową. Odbył służbę wojskową, w czasie której ukończył Szkołę Podchorążych i otrzymał nominację na podporucznika rezerwy.

Czytaj dalej

Pająk Barbara

nauczycielka, działaczka ruchu regionalnego. Urodziła się 1 kwietnia 1950 roku w Bielsku – Białej, ale od drugiego roku życia mieszka w Czechowicach - Dziedzicach. Pochodzi z rodziny inteligenckiej, rodzice oraz dwie siostry byli nauczycielami i pracowali w miejskich szkołach. Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 1 i kontynuowała ją w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach. Po zdaniu matury, jako dalszy kierunek kształcenia, wybrała historię. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Raciborzu i Wyższą Szkołę Nauczycielską w Krakowie.

Czytaj dalej

Pająk Władysław

nauczyciel historii, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach- Dziedzicach, społecznik, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 6 stycznia 1921 roku w Czechowicach. Pochodził z rodziny robotniczej. Ojciec Józef był kolejarzem, matka Helena z domu Janusz zajmowała się gospodarstwem domowym. Był najstarszy z pięciorga rodzeństwa. Po ukończeniu 6 klas Szkoły Powszechnej nr 3 w Czechowicach (Lipowiec) kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Bielsku. Po jego ukończeniu wstąpił do Liceum Pedagogicznego w Białej Krakowskiej. Jako młody człowiek był bardzo wysportowany. Uprawiał lekką atletykę, szczególnie biegi średnie.

Czytaj dalej

Piesko Leopold

nauczyciel, pionier polskiego ruchu narodowego w Czechowicach-Dziedzicach, społecznik, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 11 listopada 1883 roku w Białej Krakowskiej. Jego ojciec Franciszek był z zawodu stolarzem. Matka Rozalia z domu Czerwińska pochodziła z Targanic k/ Wadowic, natomiast jej przodkowie wywodzili się z Królestwa Polskiego. W domu pielęgnowano pamięć polskich tradycji powstańczych z którymi czynnie była związana rodzina matki.

Czytaj dalej

Ramza Władysław

działacz ruchu regionalnego. Urodził się 16 sierpnia 1904 roku we Frydrychowicach. Przez wiele lat pracował w Rafinerii Nafty „Czechowice”, gdzie pełnił różne funkcje partyjne i związkowe.

Czytaj dalej

Szczotka Antoni

działacz społeczny, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 24 stycznia 1931 roku w Czechowicach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach, podjął naukę zawodu w Bielskich Zakładach Urządzeń Mechanicznych, gdzie następnie pracował. W 1959 roku przenosi się do pracy w Zakładach Urządzeń Technicznych w Pszczynie. W 1969 roku po raz kolejny zmienia pracę i zatrudnia się w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych Zakład nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach. 

Czytaj dalej

Szopa Henryk

organizator życia kulturalnego, nauczyciel, podróżnik. Urodził się 5 lipca 1944 roku w Marklowicach Górnych w powiecie cieszyńskim. W 1963 roku ukończył Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i licealnego w Bielsku - Białej. Kontynuował naukę na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. W latach 1965-1974 pracował jako instruktor kulturalny w Domu Kultury KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach.  

Czytaj dalej

Walenta Janina

nauczycielka, działaczka ruchu regionalnego. Urodziła się 18 czerwca 1910 roku w Czechowicach w patriotycznej rodzinie Czesława i Heleny Wojciechowskich. Jej ojciec urodził się w Linowcu w Poznańskiem, ale wychował się w Tarnowie. Na Śląsku Cieszyńskim podjął pracę jak wielu innych nauczycieli, którzy przybyli tutaj, aby wesprzeć lud śląski w walce o zachowanie polskości wobec nasilającej się germanizacji. Od 1902 roku pracował w Szkole Ludowej nr 1 w Czechowicach, a w latach 1913-1923 był kierownikiem tejże szkoły. Przed objęciem tej posady pracował w szkołach: w Kozach, w Lipniku, w Komorowicach Krakowskich. Działał w wielu miejscowych organizacjach społecznych i kulturalno - oświatowych.

Czytaj dalej

Woźniak Erwin

nauczyciel historii, dyrektor szkoły, regionalista, autor licznych artykułów i książek. Urodził się 8 września 1936 roku w Bestwinie w robotniczo - chłopskiej, patriotycznej rodzinie. Ojciec Władysław był stolarzem i cieślą, pracował zawodowo w czechowickiej „szwelowni”. Matka Weronika zajmowała się wychowaniem siedmiorga dzieci i pracą w gospodarstwie. Po wybuchu wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku, ojciec walczył w obronie Polski na bojowym szlaku od Bielska po Tomaszów Lubelski. W okresie okupacji hitlerowskiej ojciec nie podpisał Volkslisty i dlatego rodzina została przez Niemców pozbawiona majątku i skazana na poniewierkę. 

Wrzoł Józef

pracownik administracji państwowej, regionalista, działacz społeczny, pszczelarz. Urodził się 10 stycznia 1928 roku w rodzinie chłopskiej jako syn Michała i Anny z domu Przybyła. Z patriotycznej rodziny Wrzołów wywodzą się wzorowi rolnicy i księża katoliccy, z których wybitną rolę odegrał ks. dr prałat Ludwik Wrzoł - rektor Seminarium Duchownego w Widnawie.